عبداله غفاری

نام مسئول: عبداله غفاری

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان شهید انصاری، تقاطع خیابان مولوی، مجتمع تجاری N1

تلفن: 02812245799