وجیه اله شیخ سلیمانی

نام مسئول: وجیه اله شیخ سلیمانی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - مینودر، میدان حافظ، بلوار صیاد شیرازی، مقابل بانک کشاورزی

تلفن: 02813790690