سیامک صدیقی

نام مسئول: سیامک صدیقی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - جانبازان، خیابان پیروزی، ساختمان زیتون

تلفن: 02813688292