سارا منفرد

نام مسئول: سارا منفرد

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - شهرک مینودر، بازارچه مرکزی کابل البرز

تلفن: 02813785763