حوریه جواهران

نام مسئول: حوریه جواهران

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان بوعلی، نبش کوچه شهید حاجی آغاسی

تلفن: 02813347110