علی حمیدی تهرانی

نام مسئول: علی حمیدی تهرانی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - غیاث آباد، خیابان سونا، روبروی قنادی ارکید

تلفن: 02813677007