علی اکبر مالکی

نام مسئول: علی اکبر مالکی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - چهاراره شهدا، ابتدای خیابان منتظری قدیم، جنب داروخانه شفا

تلفن: 02812558228