فرزین غفاری فر

نام مسئول: فرزین غفاری فر

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان نوروزیان، بالاتر از کانال، ساختمان پیروز

تلفن: 02813683222