مرضیه باریک بین

نام مسئول: مرضیه باریک بین

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان پادگان، جنب بانک تجارت

تلفن: 02813350313