محمد تنباکوسازها

نام مسئول: محمد تنباکوسازها

آدرس: شهرستان قزوین - شهر قزوین - خیابان خیام شمالی، روبروی بانک ملی ایران

تلفن: 02813357887