عباس افشار

نام مسئول: عباس افشار

آدرس: شهرستان قزوین - شهر اقبالیه - خیابان امام خمینی، ایستگاه محمدی

تلفن: 02825426165