محمد کشاورز قاسمی

نام مسئول: محمد کشاورز قاسمی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر اقبالیه - خیابان امام رضا، بین پردیس 32 و 34، پلاک 302

تلفن: 02825422883