خدیجه مرسلی

نام مسئول: خدیجه مرسلی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر محمودآباد نمونه - خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان چمران، کد پستی 3413163993

تلفن: 02822267211