سید عیسی حسینی صدیقی

نام مسئول: سید عیسی حسینی صدیقی

آدرس: شهرستان قزوین - شهر معلم کلایه - خیابان امام خمینی، خیابان فاطمه زهرا، جنب بانک صادرات

تلفن: 02823622949