عفت گل محمدی

نام مسئول: عفت گل محمدی

آدرس: شهرستان آبیک - شهر خاکعلی - خاکعلی، جنب شهرداری

تلفن: 02822842885