ژیلا کریمی

نام مسئول: ژیلا کریمی

آدرس: شهرستان آبیک - شهر آبیک - خیابان آیت اله طالقانی، روبروی خیابان شهید مطهری

تلفن: 02822828082