مسعود مهدیان

نام مسئول: مسعود مهدیان

آدرس: شهرستان بویین زهرا - شهر بویین زهرا - خیابان ولیعصر غربی، پلاک 259

تلفن: 02824223366