صغری حدادی

نام مسئول: صغری حدادی

آدرس: شهرستان بویین زهرا - شهر آوج - بلوار امام خمینی، روبروی بهداری، پلاک  55

تلفن: 02824623596