علی اصغر طاهرخانی

نام مسئول: علی اصغر طاهرخانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - میدان 15 خرداد، روبروی اداره بازرگانی

تلفن: 02825233133