شهرام رحمانی

نام مسئول: شهرام رحمانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - خیابان امام خمینی، جنب بانک صنعت و معدن

تلفن: 02825226070