سجاد رحمانی

نام مسئول: سجاد رحمانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - خیابان عاشورا، نبش میدان تختی

تلفن: 02825243415