مرتضی رحمنی

نام مسئول: مرتضی رحمنی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - خیابان معلم، پلاک 22

تلفن: 02825243424