محمود معصومی

نام مسئول: محمود معصومی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - نبش میدان بسیج، ساختمان 7 طبقه

تلفن: 02825242159