فرهاد رحمانی

نام مسئول: فرهاد رحمانی

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر تاکستان - بلوار آیت اله خامنه ای، روبروی حسنیه ارشاد

تلفن: 02825226361