سمانه حاجی زاده

نام مسئول: سمانه حاجی زاده

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر خرمدشت - خیابان امام خمینی، جنب داروخانه

تلفن: 02825753590