بیژن لشگری

نام مسئول: بیژن لشگری

آدرس: شهرستان تاکستان - شهر ضیاء آباد - خیابان امام خمینی، جنب بانک تجارت

تلفن: 02825624211