صفدر جلیله وند زلیخائی

نام مسئول: صفدر جلیله وند زلیخائی

آدرس: شهرستان البرز - شهر محمدیه - منطقه 2، نبش کوچه 4

تلفن: 02822560076