قسمعلی صفرزاده

نام مسئول: قسمعلی صفرزاده

آدرس: شهرستان البرز - شهر الوند - خیابان امام خمینی، پلاک 443

تلفن: 02822243010